Reč direktora | Apotekarska ustanova Zaječar

Reč direktora

IMG_6781

Marketinški pristup poslovanju je odavno postao poslovna filozofija i orijentacija, kao i način razmišljanja Apotekarske ustanove Zaječar. Da bismo odgovorili izazovima savremenog poslovnog sveta, definisali smo svoju viziju, misiju, politiku i ciljeve. Vizija, odnosno dugoročan strateški cilj Apotekarske ustanove Zaječar je stručno obučen kadar, visok kvalitet pruženih usluga, negovanje korporativne kulture, izgradnja vizuelnog identiteta i uvođenje novih vrsta usluga u apotekama.

Osnovi cilj Apotekarske ustanove Zaječar je orijentacija ka kupcu to jest zadovoljenje potreba, želja i sklonosti korisnika usluga. Uz to, ciljevi su i pružanje stručnih informacija i saveta pacijentima, praćenje neželjenih dejstava lekova, timski rad sa lekarima u cilju racionalizacije terapije, ekonomičnog propisivanja lekova i njihove pravilne primene, motivisanje i zadovoljstvo zaposlenih, praćenje efekata upotrebljenih lekova, interakcija i neželjenih efekata, razvoj ekološke svesti građanstva.

Apotekarska ustanova Zaječar je svoju profitnu politiku usmerila na povećanje komercijalnog učešća u ukupnom prometu sto se postiže stalnim istraživanjem tržišta i kreativnošću menadžera apoteka koji se trude da idu u korak sa vremenom i što bolje sagledaju potrebe mikrotržišta.Uprkos negativnim ekonomskim kretanjima, Apotekarska ustanova Zaječar konstantno poboljšava sve svoje ključne indikatore poslovanja. Tome u prilog idu finansijski rezultati, koji su iz godine u godinu sve bolji. Upravo zbog toga što se intenzivno bavimo odnosom između zadovoljnog korisnika usluge i zadovoljnog zaposlenog, vidimo sebe kao uspešnu i profitabilnu ustanovu. Da tu ima rezultata govori i podatak da se građani Zaječara, Knjaževca i Boljevca najčešće opredeljuju za svog farmaceuta u Apotekarskoj ustanovi Zaječar.

Mr ph. spec. Dragana Branković Minčić
direktor Apotekarske ustanove Zaječar

Share